Nippon Keren Deh |

Episode 12 - Shoot Boxing, ?Shusi Wagyu, Shabu-Shabu Uni & Yakitori Nippon Keren Deh